Live-Survey

Suuri sähkökysely 2022: Mikä on mielestäsi tulevaisuuden tärkein sähkön tuotantotapa? Vastaa ja voita 1000€ sähköön

Aurinko
Äänestä
Vesi
Äänestä
Tuuli
Äänestä
Biomassa
Äänestä
Ydinvoima
Äänestä
Fossiiliset
Äänestä

Mikä on mielestäsi tulevaisuudessa eniten käytetyin energialähde Suomen energiatuotannossa? Vastaamalla voit voittaa 1 000 eurolla sähköä.

Euroopassa siirrytään sähköntuotannossa kovaa vauhtia kohti uusiutuvaa energiaa. Käytännössä tämä tarkoittaa fossiilisista polttoaineista luopumista ja korvaamista tuuli-, vesi- ja aurinkovoimalla. Myös Suomessa on panostettu energiatuotantoon, joka käyttää energialähteinä vesi-, tuuli- ja biovoimaa sekä ydinvoimaa. Monessa maassa fossiilisten polttoaineiden lisäksi myös ydinvoimasta on luovuttu.

Euroopan Unionin suunnitelmat uusiutuvaan energiaan siirtymisestä ovat viime aikoina kohdanneet vastarintaa, sillä siirtyminen ei ole sujunut mutkattomasti. Sähkön hinnat ovat nousseet osassa Eurooppaa sietämättömän korkeiksi ja Eurooppaa saattaa uhata talven tullen jopa sähköpula. Energiakriisiä ovat vauhdittaneet koronan jälkeinen nousukausi, raaka-ainepula sekä uusiutuvan energian kannalta epäsuotuisat sääolosuhteet.

Sähköntuotannon siirtyessä uusiutuviin energialähteisiin, olemme yhä enenevässä määrin riippuvaisia suotuisista sääolosuhteista. Sähkön pörssihinta voi heilahdella päivän aikana ääripäästä toiseen.

Miten sähköä tuotetaan 10-20 vuoden päästä?

Kerro meille, mikä seuraavista kuudesta vaihtoehdosta on mielestäsi tulevaisuuden energialähde sähköntuotannossa. Oikeaa tai väärää vastausta ei sinänsä ole. Haluamme vain tietää, mikä vaihtoehto sinusta vaikuttaa todennäköisimmältä. Kaikkien vastanneiden kesken arvomme 1 000 euron arvoisen sähkötuotelahjan.

Tulevaisuudessa yleisin energialähde sähköntuotannossa:

Aurinkoenergia

Aurinko on ehtymätön energianlähde, josta riittää ammennettavaksi seuraaviksi 6,5 miljardiksi vuodeksi. Aurinkoenergian etuja ovat, että aurinko on ilmaista ja sitä on saatavilla kaikkialla maailmassa. Auringon säteilyenergiaa kerätään paneelein, kennoin ja keräimin, joista se muutetaan aurinkosähköksi tai lämmöksi. Aurinkosähkön haittana ovat paneelien ja keräimien tuotanto, joihin käytetään rajallisia luonnon resursseja. Lisäksi aurinkoenergiaa voidaan kerätä vain päivisin.

Tuulivoima

Tuulivoima hyödyntää tuulen liike-energiaa. Tuulivoimaa kerätään tuulivoimaloilla, joiden turbiini muuntaa tuulen liike-energian sähköksi. Tuulivoiman etuja ovat, että tuuli on ilmaista ja tuulisähkön hiilijalanjälki on kaikista sähköntuotantotavoista vähäisin. Haittapuolena ovat erilaiset ympäristöhaitat, kuten melu ja maiseman pilaaminen. Lisäksi tuulivoimatuotanto on riippuvainen sääolosuhteista.

Vesivoima

Vesivoima perustuu veden liikkeeseen. Rakentamalla patoja saadaan vesi ohjattua turbiineihin, jotka tuottavat veden voimasta sähköä. Vesivoiman etuja ovat päästöttömyys ja tuotannon halpuus. Vesivoimalan rakentamisen jälkeen painovoima yhdessä luonnon kanssa hoitaa sähköntuotannon. Vesivoiman haittoja ovat ympäristövaikutukset, niin eläimistölle, kasvillisuudelle kuin ihmisille.

Bioenergia

Bioenergiaksi kutsutaan biopolttoaineista saatua energiaa. Biopolttoaineita saadaan metsissä, soilla ja pelloilla kasvavista biomassoista sekä maatilojen ja teollisuuden orgaanisista jätteistä. Näihin kuuluvat esimerkiksi, turve, puuhake ja pelletti sekä erilaiset nestemäiset ja kaasumaiset biopolttoaineet. Biopolttoaineiden etuna pidetään, että ne palavat puhtaammin kuin fossiiliset polttoaineet. Haittana taas pidetään biopolttoaineiden tuottamista, joka on hyötyyn nähden hidasta ja energiaa vievää. Lisäksi turvetuotanto ja poltto vapauttaa hiilidioksidia, joka edistää ilmastonmuutosta.

Ydinvoima

Ydinvoima on ydinenergiaa, jota saadaan kun radioaktiivinen aine hajoaa ja vapauttaa energiaa. Yleensä ydinvoimaloissa käytetään polttoaineena uraania, jota saadaan uraanikaivoksilta. Ydinvoiman etuna ovat päästöttömyys, luotettavuus ja tuotannon halpuus. Haittoja ovat radioaktiivisten aineiden loppusijoittelu ja mahdolliset onnettomuudet, joiden tuhot ovat massiiviset.

Fossiiliset polttoaineet

Fossiilisilla polttoaineilla tarkoitetaan polttoaineita, jotka ovat muodostuneet biomassasta ja varastoituneet maaperään miljoonia vuosia sitten. Fossiilisia polttoaineita ovat esimerkiksi, kivihiili, maakaasu ja öljy. Fossiilisten polttoaineiden suosiota selittää niiden hyödyntäminen teollisuudessa ja saatavuus. Esimerkiksi hiiltä käytetään raudan ja teräksen tuotannossa, öljyä muovituotteiden valmistuksessa ja kaasua lämmityksessä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa monimuotoista tuhoa koko maapallolle, kuten ympäristötuhoja, terveyshaittoja ja ilmaston lämpenemistä. Hiiltä lukuun ottamatta, fossiilisten polttoaineiden rajallisuus alkaa tulemaan vastaan.